سیستم پیام رسان

کاربر این سیستم براحتی می تواند گزارشات لازم را از پارمترهای تحت کنترل بر روی دستگاه مشاهده نماید، می توان میانگین دما ، رطوبت و افت و خیزهای آن را مشاهده کرده ، از نوع سیستم تهویه اطمینان حاصل کرده و حتی از هشدارهای داده شده توسط دستگاه مطلع گردد و در صورت دور بودن از سیستم می تواند از از نحوه کارکرد sms طریق ارتباط تلفنی و دریافت سیستم خود اطلاع حاصل نماید.