سنسور گاز ساخت ژاپن

در سالن های مرغداری با 4 نوع گاز مضر آمونیاک، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و H2S مواجه هستیم. سنسورهای مورد استفاده توسط شرکت گازهای مضر در سالن مرغدارای را اندازه گیری کرده و با میزان گاز اکسیژن موجود در سالن مقایسه می نماید و یک شاخص بنام کنترل کیفیت هوای سالن تولید می نماید که بیانگز کیفیت هوای درون سالن می باشد. مدیران فارم می توانند با مشاهده این سنسور از عملکرد سیستم تهویه خود مطلع گردند. در مواقع اضطراری که میزان گازهای مضر به حد بحرانی رسیده باشد سیستم هوشمند پرورش اقدامات لازم جهت تخلیه گازهای خطرناک از سالن و تامین میزان اکسیژن مورد نظر را با توجه به شرایط دمایی سالن انجام می نماید.