پس از دو سال تحقیق و توسعه و مطالعه بر روی نمونه های خارجی و جمع بندی تجارب بدست آمده در سالن های مرغداری، گروه R&D شرکت موفق به ساخت و عرضه نسل جدید سیستم های اتوماسیون حاوی برنامه هوشمند پرورش گشت. در این نسل کلیه تنظیمات بصورت اتوماتیک انجام گشته و سیستم بصورتی کاملا هوشمند عمل می نماید.