شرکت رویان صنعت شایان امسال نیز با حضور در نمایشگاه به عرضه محصولا خود پرداخت.